Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på datorn av alla som besöker en webbplats. Den används av rent skäl för att anpassa webbplatsen till förmån för besökaren. På denna webbplats används cookies till exempel för att komma ihåg det språkval som besökare valt.

Copyright

Stigberget AB reserverar alla rättigheter till innehållet på denna webbplats. Reproduktion, distribution, nyutgivning, vidaresändning och annan användning av materialet på denna webbplats är föremål för föregående samtycke av Stigberget AB. Copyright © 2014 Stigberget AB. Alla rättigheter förbehållna.

Allmänna köp- och leveransvillkor

1. Generellt Följande villkor gäller i förlängning av skriftliga avtal (ex. orderbekräftelser) vid köp av tjänster och produkter hos text360.se.

2. Offert/bekräftelse En offert är giltig i 14 dagar från offertdatum om inget annat överenskommits. Avtal har ingåtts först när offerten är accepterad av köparen. Text360 kan utan förvarning annullera ett uppdrag om bekräftelse från köpare uteblir. Köpare är ej berättigad till ersättning vid annullering av uppdrag. Utöver avtalad offert förbehåller sig Text360 rätten att kräva extra betalning om köpares levererade material är ofullständigt eller bristfälligt, eller om köpare insisterar på förändringar av det levererade materialet som kräver extra arbete.

3. Leverans Leveranstidpunkt av produkt eller tjänst avtalas skriftligt med köpare. Om köpares levererade material är ofullständigt eller avviker från det avtalade, kan Text360 utan ytterligare anledning senarelägga leveranstidpunkt. Köpare kommer att underrättas om en eventuell ny deadline, varefter leveransen kommer att ske avtalat datum. Köpare är inte berättigad att kräva prisnedsättning, kompensation eller ersättning vid försenad leverans.

4. Priser Alla priser anges i svenska kronor. I lämnade offerter anges priset som totalpris exklusive moms.

5. Betalning och betalningsfrist Text360 skickar fakturor elektroniskt. Om köpare vill ha en "pappersfaktura" skickad till sig, kan Text360 ta ut en administrationsavgift för detta. Betalning ska ske till det bankkonto som är specificerat på fakturan. Betalningsfristen är netto kontant 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning ärText360 berättigade att påföra en påminnelseavgift a kr 200 (per påminnelse) i samband med utskick av påminnelse, samt debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid ordrar på minst 30 000 kronor exkl. moms kan betalningsfristen bestämmas enligt närmare avtal med Text360. Vid fakturering till utlandet åläggs en faktureringsavgift på 100 kr för täckning av omkostnader i samband med utländsk banköverföring. Text360 har rätt att skjuta upp pågående eller nya uppdrag om betalning inte har mottagits för tidigare levererade uppdrag. Betalning ska ske i tid även om reklamation lämnats eller om materialet/tjänsten har skickats för godkännande hos köpares interna/externa avdelning. Vid försenad betalning är Text360 berättigade att debitera en påminnelseavgift på 200 kr (per påminnelse) i samband med utskick av påminnelser, samt även dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Fel och brister Om köpare hittar fel och brister i den levererade tjänsten eller produkten, ska reklamation omedelbart ske till Text360 - senast inom 2 dagar efter mottagandet av materialet eller produkten. Reklamationer ska ske skriftligen via e-post till Text360 med tydliga specifikationer av eventuella fel. Fel och brister kommer därefter att åtgärdas av Text360. Korrigeringarna sker kostnadsfritt om det kan konstateras att felen kan tillskrivas Text360. Om köpare själv utför korrigeringar utan ytterligare avtal, bortfaller rätten till korrigeringar och förbättringar utförda av Text360. Köpare är inte berättigad att kräva prisavdrag, kompensation eller ersättning om denne annullerar pågående uppdrag. Även om reklamation inkommit ska fakturan betalas i utsatt tid (se även punkt 5). Om inga specifikationer av eventuella fel inkommit inom 2 dagar efter leverans av uppdraget anses uppdraget vara godkänt. Uppdraget anses också vara accepterat om uppdraget är publicerat i en broschyr, katalog, bok, på en hemsida, etc. Text360 är berättigade att debitera en extra ersättning enligt gällande timtaxa (800kr/timme exkl. moms) om korrigeringar måste utföras efter det att tidsfristen på 2 dagar gått ut (se ovan).

7. Ansvar Köpare får endast använda det levererade materialet till lagliga ändamål. Text360 förbehåller sig rätten att ta det levererade materialet ur drift, om det används till ändamål som strider mot svensk lagstiftning.

8. Underleverantörer Text360 har rätt att helt eller delvis använda sig av underleverantörer för utförande av köpares uppdrag.

9. Force Majeure m.m. Text360 är berättigade att senarelägga leverans vid särskilda omständigheter. Det gäller omständigheter som Text360 inte råder över, såsom dataavbrott, strömavbrott, arbetskonflikter, blixtnedslag, brand, vattenskador, översvämningar, krig, terrorism, naturkatastrofer, brist på transportmedel, lagförändringar, sjukdom hos personal eller bristande leveransförmåga hos underleverantör. Under ovannämnda förhållanden är Text360 inte skyldig att lämna prisavdrag eller betala ut kompensation. Eventuella tvister ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.